شماره جاری: دوره 14، شماره 51، تابستان 1400، صفحه 1-119 

6. بررسی و مقایسه رابطه باورهای فراشناختی با افسردگی در زنان مطلقه و متاهل شهر بوکان

صفحه 107-119

فواد بابایی، کامران مام قادری، عادل کریمی، زینب قادردوست، ابراهیم رحمانی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر نشریه اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان