شماره جاری: دوره 13، شماره 49، زمستان 1399، صفحه 1-74 

6. اثربخشی برنامه ی سازگاری اجتماعی بر کاهش افسردگی و ارتقاء تاب آوری سربازان وظیفه

صفحه 63-74

کامران مام قادری؛ علی خضرنژاد؛ سید شهریار شریف زاده؛ فاروق ساتوری


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر نشریه اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر
شاپا الکترونیکی
2345-4679

ابر واژگان