دفاع فعال، رویکردی نوین در پدافند غیرعامل سایبری

نویسنده

چکیده

امروزه سیستم های کامپیوتری باعث گسترش روزافزون ارتباطات و همچنین تسریع در انجام عملیات های درون سازمانی شده‏اند؛ با این وجود، فارغ از تهدیدات مختلف نیز نبوده‏اند. حملات پیشرفتة سایبری، ریسک های جدی را به اقتصاد و امنیت ملی کشورها وارد می‏سازد. پدافند غیرعامل سایبری از رویکردهای مختلفی برای ایستادگی در برابر حملات و اختلالات پیچیدة سایبری استفاده می‏نماید. در این پژوهش به دنبال معرفی و تشریح رویکردی نوین در زمینة دفاع سایبری می‏باشیم. به همین منظور از روش تحقیق کیفی برای نیل به این مهم استفاده کرده‏ایم و در انتهای پژوهش نیز پیشنهاداتی برای استفاده از این روش در سازمان‌های دولتی و غیردولتی بیان نموده‏ایم.
رویکرد مورد بحث و بررسی، دفاع سایبری فعال (ACD) می باشد که اصطلاحی نوظهور در امنیت سایبری بوده و یک سری فعالیت های دفاعی را تداعی می‏کند که با شرایط نامطلوب قبل و در طول حادثة سایبری همراه می‏شوند و می‏توانند به صورت چشم گیری تلاش هایی را برای حفاظت، شناسایی و پاسخ گویی به این حملات پیچیده صورت دهند. در نتیجه، فعالیت های مربوط به ACD به طور روزافزون در حال گسترش می باشند

کلیدواژه‌ها