مطالعۀ تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان‌های نظامی و انتظامی (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)

نویسنده

چکیده

چکیده:
مطالعۀ ویژگیهای اقلیمی هر استان میتواند کمکهای شایان توجهی به برنامهریزان در تعیین بهترین زمان و مکان موجود در آن استان برای گونههای خاصی از عملیاتهای نیروهای انتظامی و نظامی، نماید. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی و مرز مشترک این استان با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان (نخجوان)، در این پژوهش به ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی نیروهای نظامی و انتظامی در این استان پرداخته شده است. بر این اساس از دادههای مربوط به مؤلفههای میانگین ماهانۀ دمای هوا بر حسب درجۀ سانتی‌گراد و میانگین ماهانۀ رطوبت نسبی هوا بر حسب درصد، برای یک دورۀ آماری مشترک 25 ساله (از سال 1986 الی 2010) استفاده و مقادیر عددی شاخص THI به تفکیک برای ماههای سال و شش ایستگاه سینوپتیک مورد مطالعۀ استان، محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان میدهد که آسایش اقلیمی استان در طول سال متنوع بوده، به نحوی که بهترین ماهها از نظر دارا بودن شرایط آسایش اقلیمی برای فعالیتها و رزمایشهای نیروهای انتظامی و نظامی، ماههای ژوئن و سپتامبر میباشد. به طور کلی طول دورۀ آسایش اقلیمی در استان آذربایجان غربی از ماه می شروع شده و در ماه اکتبر به پایان میرسد و در مقابل شش ماه از سال (از نوامبر تا آوریل) سرد بوده و فاقد شرایط آسایش اقلیمی میباشد. همچنین طول دورۀ آسایش اقلیمی در این استان از شمال به جنوب افزایش مییابد، به نحوی که ایستگاه تکاب دارای بیشترین و بهترین پتانسیل آسایش اقلیمی با چهار ماه متوالی (ژوئن ،جولای، آگوست وسپتامبر) میباشد.

کلیدواژه‌ها