طراحی الگوی خودحفاظتی به روش مدل ساختار تفسیری (مطالعۀ موردی مدیران یگان‌های مجری مکنای فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول

2 نویسنده

چکیده

گرفتار شدن در دام جاسوسی و طراحی الگوی مناسب برای مقابله با آن، در سازمانی که جایگاه مهمی در جامعه دارد و رسالت خطیر آن حفاظت و صیانت از جان و مال مردم است، امری ضروری می­باشد. با نهادینه نمودن فرهنگ خودحفاظتی در کارکنان نیروی انتظامی، هر فرد، عامل کنترل­ کنندۀ همه­ جانبۀ خود خواهد بود. در این تحقیق با بهره­ گیری از نظر نخبگان و پژوهش­های انجام یافته در این حوزه، با شناسایی هشت مؤلفه برای الگوی خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی کارکنان، ماتریس (پرسش­نامه) تهیه و توزیع گردید. مراتب به روش ساختار تفسیری بررسی شد و خروجی آن با استفاده از طراحی مدل در سه سطح: سطح اول- آگاهی به پیامدهای جاسوسی، آگاهی به شگردهای جاسوسی، باور و ایمان قلبی به اهداف سازمان و آگاهی به قوانین و جرایم جاسوسی؛ سطح دوم- قدرت نه گفتن و اعتماد به نفس؛ سطح سوم- سلامت اداری، اخلاق­ مداری و اعتقاد به ارزش­های نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ارایه گردید. پس از ترسیم مدل نسبت به استخراج جدول نفوذپذیری (ضربه­ پذیری) کارکنان اقدام گردید. بر اساس یافته­ های تحقیق حاضر، مؤلفه­ های تأثیرگذار بر خودحفاظتی کارکنان به ترتیب اولویت: سلامت اداری، اخلاق­مداری، اعتقاد به ارزش­های نظام جمهوری اسلامی ایران، آگاهی به پیامدهای جاسوسی، آگاهی به شگردهای جاسوسی، آگاهی به قوانین و جرایم جاسوسی، قدرت نه گفتن و اعتماد به نفس و باور و ایمان قلبی به اهداف سازمان، می­باشند.

کلیدواژه‌ها