دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل نقش فضای مجازی در گرایش به اعتیاد کارکنان سازمان‌های دولتی

صفحه 1-22

مسعود قهرمانی؛ اسماعیل رزاقی؛ ابراهیم قربانی