دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار 1400 
5. ارزیابی میزان آشنایی از حقوق شهروندی و ابعاد آن (نمونه موردی: مناطق 5 گانه شهر ارومیه)

صفحه 53-70

یاسر مصطفی زادگان؛ شیوا عباس زاده؛ زکریا احمدیان؛ نیما بایرام زاده