دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 1-157 
3. بررسی اثربخشی و پایداری گروه‌ درمانی وجودی بر ارتقای سطح رضایتمندی زناشویی زنان

صفحه 59-87

زهرا عبدخدایی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ سید محمود طباطبائی