درباره نشریه

نشریه دانش انتظامی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی به منظور تبیین وبکار گیری رویکردای جدید دانش پلیسی در ماموریت های ناجا در حوزه نظم وامنیت ایجاد شده است وهمچنین در راستای تویت همگرایی قومی وشناسایی نقاط ضعف وقوت انتظامی وامنیتی  واهمیت حوزه با رویکرد وحدت محور تاسیس گردیده است.