اهداف و چشم انداز

1 – تدوین راهبردهای امنیتی وانتظامی در حوزه نظم وامنیت واقوام ایرانی

2 – ارائه الگوها و مدل های نظری اسلامی – ایرانی ؛

3 – تدوین و ارائه شاخص های راهبردی ؛

4 – شناسایی نقاط ضعف وقوت نسبی سازمان ؛

5 – تبیین گر چشم انداز و افق های نظم و امنیت ؛

6 – شناسایی نقاط ضعف و قوت درونی ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی ؛

7 – تبیین راهبردهای مرتبط با مأمویت های ناجا ؛

8 – راهکارهای راهبردی سازمانی در تأمین امنیت عمومی ؛

9 – مشخص کننده گلوگاه های اصلی و عوامل راهبردی موفقیت ناجا در حال و آینده ؛

10 – تمرکز بر جهت دهی کلی فعالیت های ناجا در بلند مدت ؛

11 – ارائه دهنده ساز و کار و نحوه  مدیریت چالس ها ؛

12 – واجد راهکارهای مناسب در سطح کلان با نگاهی کل گرایانه ؛

13 – آسیب شناسی امنیتی با اتکا بر روش های کمی ، کیفی  و ترکیبی ؛

14 – توسعه دهنده مبانی نظری ؛

15 – تبیین کننده اهداف کلان سازمانی ؛

16 – تبیین رسالت های سازمانی ؛