راهنمای نویسندگان

فصلنامه دانش انتظامی در دو حوزه نظم وامنیت واقوام ایرانی وبا هدف کارگیری الکوها واهداف دانشی جدید ایجاد شده است.

1-     تدوین راهبرد و ارائه الگو.

2-     ارائه الگوها و مدل‌های نظری اسلامی- ایرانی.

3-     تدوین و ارائه شاخص‌‌های راهبردی.

4-     شناسایی مزیت‌های نسبی سازمان.

5-     تبیین‌گر چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت.

6-      شناسایی نقاط ضعف و قوت درونی، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی.

7-     تبیین راهبردهای مرتبط با مأموریت‌های ناجا.

8-     راهکارهای راهبردی سازمانی در تأمین امنیت عمومی.

9-     مشخص‌کننده گلوگاه‌های اصلی و عوامل راهبردی موفقیت ناجا در حال و آینده.

10-  تمرکز بر جهت‌دهی کلی فعالیت‌های ناجا در بلندمدت.

11-  ارائه‌دهنده سازوکار و نحوة پیاده‌سازی مدیریت راهبردی.

12-  واجد راهکارهای مناسب در سطح کلان با نگاهی کل‌گرایانه.

13-  آسیب‌شناسی امنیتی با اتکاء بر روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی.

14-  توسعه‌دهنده مبانی نظری.

15-  تبیین‌کننده اهداف کلان سازمانی.

16-   تبیین رسالت‌های سازمانی.

17-  سایر موضوع‌های مرتبط با حوزه راهبردی نظم و امنیت.

 

بنابراین، منظور از پژوهش راهبردی، پژوهشی است که با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی، راه­حل بسیاری از مسائل و چالش‌های سازمان‌های امروزی را ارائه می‌کند.

پژوهش راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با دو مؤلفه، راهبرد مدنظر را تهیه، تدوین و اجرا می‌کند:

1- لزوم آینده‌نگری و چگونگی هدایت و رهبری سازمان.  2- ضرورت توجه به هماهنگی.

 این پژوهش‌نامه مقاله‌های اصیل[1] منتج از یافته‌های پژوهشی، مقاله‌های مروری (نظام‌مند،[2] فراتحلیل[3] و...) و مطالعات موردی[4] در حوزة راهبردی دانش انتظامی را به چاپ می‌رساند. بنابراین مقاله‌های اصیل و پژوهشی در اولویت قرار دارند. مقاله‌های ارائه شده برای انتشار در این پژوهش‌نامه باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

ساختارکلیمقالات

-  عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد).

- «نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) (روبه‌روی نام نویسنده داخل پرانتز «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال، شهر محل کار.

- نام دانشگاه / مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده(گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه یا ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

- حجم تمام مقاله با احتساب چکیده فارسی و فهرست منابع از حداقل 6500 کلمه تا حداکثر 8500 کلمه باشد.

- چکیده فارسی (نباید بیشتر از 250 کلمه باشد و شامل خلاصه‌ای از زمینه و هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد).

- کلیدواژه‌ها (حداکثر 6 واژه).

- ترجمه چکیده و کلیدواژه‌ها به انگلیسی.

بدنهاصلیمقاله کهچهاربخشاصلیوپیوستبهترتیبزیردارد:

1-مقدمه: شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف و سؤال‌ اصلی پژوهش.

2-پیشینهپژوهش وچارچوبنظری: شامل بیان کافی چکیده یافته‌های اصلی و مرتبط پژوهش‌های داخلی و خارجی (به اختصار و با استناد)، به‌گونه‌ای که پشتیبانی‌‌کنندۀ فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش و ارائه چارچوب نظری باشد.

3-روششناسی:نوع و روش پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای تمام متغیرهای مکنون، جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.

4-یافته‌هایپژوهش:ابتدا مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه یا جامعه مورد بررسی و سپس، یافته‌های استنباطی (تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش) گزارش شود.

5-نتیجه‌گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی.

6- پیوست‌ها:سایر اطلاعات از قبیل: نمونه پرسش‌نامه، جداول، نقشه و سایر اطلاعات جنبی در این بخش می‌آید.

7- منابع:فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس، منابع خارجی تنظیم شوند (منابع نباید شماره‌گذاری شوند).


استنادومنبعنویسی

استنادها در متن به‌صورت درون‌متنی، و منابع باید به شیوه APA در انتهای متن بیاید.

 • نمونه استناد درون‌متنی:

مزیت رقابتی عبارت است از ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان (پورتر، 1986: 26).

 • اسامی نویسندگان خارجی در متن به زبان فارسی نوشته و معادل انگلیسی آنها در پانویس درج شوند.
 • اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی، هر یک باید به‌طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری و در متن به آنها اشاره شود.


شیوةنگارشمنابعفارسیدرانتهایمقاله

کتاب

یک نویسنده:

رضاییان، علی (1386). «مبانی و سازمان مدیریت». تهران: سمت.

دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار؛ فتحی، سعید؛ نوری، روح‌الله (1390). «برنامه‌ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی». تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

کتاب ترجمه شده:

ابلنسکی، نیک (1374). «مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون‌سازی سازمان‌ها». ترجمه منصور شریفی کلویی، تهران: آروین (نشر اثر اصلی، 1994).

مقالههای علمی

یکنویسنده:

مجیدی، عبداله (1389). «رابطه رفتار شهروندی سازمانی پلیس با کیفیت خدمات (مورد مطالعه: تهران 1388)». نظم و امنیت انتظامی، سال سوم، شماره اول، صص 135 – 109.

دویاچندنویسنده:

شاهیوندی، احمد؛ رییسی وانانی، رضا؛ سلطانی، مرضیه (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب نوع جرم زنان در شهر اصفهان». نظم و امنیت انتظامی، سال سوم، شماره اول، صص 32 – 17.

پایاننامهورساله

عزیزی، شهریار (1388). «طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی فروش با رویکرد سازمان فروش». (رساله دکترا)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

پایاننامهورساله

وبسایتدولتییاسازمان:

سازمان بنادر و دریانوردی (1391). ایران و ترانزیت، بازیابی از:

http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحاتشخصی:

روستا، احمد (1391). استراتژی صادرات، بازیابی از:

http://www.drroosta. com/learning-articles/19-marketing-sales/26-exportstrategy


شیوةنگارشمنابعخارجیدرانتهایمقالهبهشیوه APA

کتاب

یکنویسنده:

 • Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

دویاچندنویسنده:

 • Cargill, O. , Charvat, W. , & Walsh, D. D. (1966). The Publication of Academic Writing. New York: Modern Language Association.

مقالهنشریاتعلمی

یکنویسنده:

 • Sawyer, J. (1966). Measurement and prediction, clinical and statistical. Psychological Bulletin, 66 (3), 178-200.

دویاچندنویسنده:

 • Azizi, S. , Ansari, S. A. , & Haghighikhah, M. (2009). The effect of marketing strategy and marketing capability on business performance- Case study: Iran's medical equipment sector. Journal of Medical Marketing, 9(4), 309-317.

مقالهچاپشدهدرمجموعهمقالاتکنفرانس (Proceedings)

 • Nicol, D. M. , & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

مقالاتچاپشدهدرروزنامهومجلات

روزنامه:

 • Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. 1, 8.

مجله:

 • Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. Science News, 159, 292.

پایاننامهورساله

 • Carlson, W. R. (1977). Dialectic and Rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation). Yale University, USA.

منابع اینترنتی

وب‌سایت دولتییاسازمان:

 • Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas. Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/ land/ wildlife / hunt/hra.htm
 • Midwest League. (n. d. ). Pitching, individual records. Retrieved from http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

صفحاتشخصی: (چونامکانتغییرصفحاتوجوددارد،تاریخدسترسیدرج می‌شود.)

 • Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from

 

 

v      نکات مهم

1-   مقاله‌های ارسالی نباید در دیگر نشریه یا همایش‌های داخلی و خارجی چاپ یا به‌صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است، عواقب رعایت نکردن این موضوع متوجه نویسنده(گان) خواهد بود (کاربرگ تعهدنامه نویسنده(گان) باید تکمیل و به دفتر پژوهش‌نامه ارسال شود).

2-   در صورت ارسال نظرات داوری، پرونجای (فایل) اصلاح شدۀ مقاله به‌همراه نامۀ گزارش اصلاحات انجام شده، متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

3-   در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسنده(گان) مغایر با تعهدنامه امکان‌پذیر نیست.

4-   نامة پذیرش مقاله صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تأیید دفتر نشریه صادر می‌شود.

5-   در مقاله‌هایی که بیشتر از یک نویسنده دارد، نویسندۀ مسئول باید به‌عنوان رابط بین نویسندگان و نشریه در مقاله مشخص شود.

6-   پژوهش‌نامه در ویرایش مطالب مقاله‌ها، آزاد است.

 

 


[1] - Original Article

[2] - Systemic Article

[3] - Meta-Analysi

[4] -