اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود خرم نیا

مدیریت سازمانی

mkhoramneia2019gmail.com

سردبیر

میرنجف موسوی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری برون سازمانی

m.mousaviurmia.ac.ir

مدیر نشریه

فرشید بی باک

روان شناسی درون سازمانی

farshid8980gmail.com
21826860

اعضای هیات تحریریه

محمد حسنی

علوم تربیتی-مدیریت آموزشی برون سازمانی

m.hassaniurmia.ac.ir

ابوالقاسم ولی زاده

حقوق برون سازمانی

a.valizadehurmia.ac.ir

جانشین سردبیر

روح الله گل محمدی

امنیت شبکه کارشناس ارشد

azghdtpolice.ir
21826865

اعضای هیات تحریریه

کامران جباری

فلسفه تعلیم و تربیت رییس دانشگاه پیام نور استان آ.غ

kamranjabariyahoo.com